Provozní řád - Sokol Mosty

TJ Sokol Mosty u Jablunkova
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY
1. Základní ustanovení
1.     Provozní řád je vydáván za účelem stanovení pravidel chování uživatelů, návštěvníků a pracovníků budovy sportovní haly (dále jen Sokolovny) č.p. 700, 739 98, Mosty u Jablunkova.
2.     Budova Sokolovny je ve vlastnictví TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. (dále jen TJ).
3.     Uživatel (nebo nájemce) sokolovny je povinen dodržovat „Provozní řád“, obecně platné bezpečnostní předpisy, předpisy požární ochrany, hygienické předpisy apod. V celém objektu je zakázáno kouření. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k pracovnímu postihu
(u zaměstnanců) a zákazu vstupu (u ostatních osob).
4.     Budova Sokolovny slouží pro sportovní činnost oddílů TJ, výuku tělesné výchovy žáků ZŠ Mosty u Jablunkova, sportovní aktivitu spolků pracujících s mládeží se sídlem v obci Mosty u Jablunkova a sportování veřejnosti. Jakékoli jiné aktivity musí být předem schválené výkonným výborem TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s (dále jen VV TJ).
2. Provozní pravidla a pravidla užívání prostorů budovy Sokolovny
1.     Za správu, čistotu a údržbu sokolovny odpovídá správce budovy, kterého jmenuje VV TJ.
2.     Všechny osoby (dále jen uživatelé), které vstoupí do budovy Sokolovny, jsou povinny dodržovat tento provozní řád a plnit pokyny správce budovy.
3.     Časové užívání Sokolovny je dáno rozvrhem schváleným VV TJ. Operativně může být tento rozvrh upraven, po dohodě uživatele se správcem Sokolovny.
4.     Časový rozvrh je vyvěšen na vývěsce na recepci a na webových stránkách TJ.
5.     Sestavení časového rozvrhu se řídí těmito prioritami:
a)     sportovní a zájmová činnost oddílů TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.
b)    výuka žáků ZŠ Mosty u Jablunkova
c)     spolky pracující s mládeží se sídlem v obci Mosty u Jablunkova
d)    veřejnost
6.     Každý uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením nebo poškozením věcí, které by vznikly jinou činností, než ke které je tento objekt určený.
7.     Každý uživatel je povinen se chovat tak, aby neohrožoval zdraví své či jiných osob.
8.     Je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
9.     Je zakázáno požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.
10. Je zakázán vstup nebo vjezd jízdních kol, koloběžek, tříkolek, skateboardů, kolečkových bruslí.
11. Je zakázáno do budovy Sokolovny vnášet hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo či jiné potenciálně nebezpečné věci.
12. Je zakázáno mimo nezbytnou nutnost (požár budovy) manipulovat s hasicími přístroji. Při porušení je správce oprávněn na viníkovi žádat ihned na místě úhradu nutných nákladů
na úklid či opravu.
13. Do budovy Sokolovny je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty. Výjimku tvoří pouze vodící psi pro občany s vadou zraku.
3. Pravidla používání hrací plochy v Sokolovně
1.     Za veškerou činnost uvnitř budovy Sokolovny a zejména na hrací ploše odpovídá vedoucí tréninku, vyučující, příp. každý uživatel z řad veřejnosti.
2.     Vstup na hrací plochu je povolen pouze v obuvi s bílou podrážkou nebo v obuvi, která nezanechává stopy na povrchu způsobené materiálem obuvi.
3.     Je zakázáno smýkání těžkých předmětů po povrchu hrací plochy.
4.     Po ukončení cvičení musí být používané náčiní a vybavení (míče, sítě, žíněnky, lavičky atd.) uklizeno, cvičitel odchází poslední.
5.     Při odchodu z tělocvičny je nutné zkontrolovat zavření oken a zhasnutí světel.
6.     Převlékání do sportovního úboru se provádí výhradně v určené šatně. TJ neručí za odložené cennosti (např. peníze, šperky, hodinky, mobilní telefony atd.).
7.     Při příchodu do tělocvičny je každý cvičitel povinen zkontrolovat stav tělocvičny a případné poškození nebo závadu ihned ohlásit.
8.     Necvičící dodržují pokyny dané cvičitelem.
9.     Při vlastní sportovní činnosti je třeba dodržovat pravidla příslušného sportu a fair-play.
10. Nezletilým je vstup do tělocvičny povolen pouze v doprovodu dospělého cvičitele nebo vedoucího, který zodpovídá za kázeň, pořádek a bezpečnost cvičenců.
4. Provozní doba Sokolovny
1.     Budova Sokolovny je určená k celoročnímu provozu.
2.     Provozní doba je od 8.00 hod. do 21.00 hod. dle rozvrhu
3.     Správce je oprávněn rozhodnout o omezení nebo přerušení provozu na dobu nezbytně nutnou z důvodu nezpůsobilosti sportoviště k užívání.
5. Správce Sokolovny
1.     Správce je zodpovědný za dodržování provozního řádu Sokolovny.
2.     Je zodpovědný za stav a uložení majetku a sportovního náčiní.
3.     Zajišťuje drobné opravy zařízení, popřípadě nakupuje základní věci pro údržbu a opravy zařízení.
4.     Koordinuje a upřesňuje požadavky na úklid a provoz Sokolovny. Řídí a kontroluje pracovní náplň uklízečky, popřípadě recepční.
6. Všeobecná a závěrečná ustanovení
1.     Za provoz a za maximální využití prostor Sokolovny a zařízení odpovídá správce. Současně má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a právo vyvozovat z nich opatření.
2.     Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele Sokolovny.
3.     Uživatelé, se kterými má TJ Sokol Mosty uzavřený smluvní nájemní vztah, mohou mít v rámci smlouvy stanovena další specifická ujednání, která se vztahují k provozování jejich činnosti.
4.     Při užívání prostor Sokolovny platí veškeré zákonné předpisy ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická nařízení, požární předpisy a další obecně platné právní předpisy.
5.     Ceny za užívání sokolovny jsou stanoveny rozhodnutím VV TJ, které jsou uvedené
na obvyklých místech – internetové stránky a prostory Sokolovny (vývěska)
Identifikační údaje organizace (provozovatel)
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.
identifikační číslo : 61 98 43 88
sídlem                   : Mosty u Jablunkova č.p. 700
PSČ 739 98
Důležitá telefonní čísla
Tísňová volání                                                        Ostatní kontakty
112       Tísňová volání - centrální číslo       Předseda TJ      : +420
150       Hasiči                                              Správce TJ        : +420731560503
155       Záchranná služba
156       Městská policie
158       Policie
Tento provozní řád byl schválen výkonným výborem TJ Sokol Mosty u Jablunkova dne 5. 2. 2019.
                                                                                                                                                                                                                                                       Ing. Ingrid Legierská
Předsedkyně

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky